Privacy Policy

Adatvédelmi szabályzat

Nagyon köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat. Különösen fontos a számunkra, hogy megfeleljünk a jogszabályi adatvédelmi rendelkezéseknek. A jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt, mint a weboldal felhasználóját a személyes adatok kezelésének jellegéről, hatóköréről és céljáról, illetve a meglévő jogairól, feltéve hogy Ön az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 1. szakaszában meghatározott érintettnek tekinthető. Az alábbi adatvédelmi szabályzat már figyelembe veszi a 2018. május 25-én hatályba lépő Általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban történt legújabb fejleményeket. Ezzel egyidejűleg a jelen szabályzat megfelel a német szövetségi elektronikus médiára vonatkozó törvény 13. cikkében megfogalmazott eddig érvényes követelményeknek.

1. Adatkezelő

Székhely: 1113 Budapest, Rőf utca 9-13.

Adószám: 27093162-2-43

Cégbejegyzés kelte és száma: 2019.10.16. 01-09-348995

Statisztikai számjel: 27093162-4645-113-01

Bejegyző bíróság: Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság. Magyarország

Ügyvezető: Kiss Zoltán

 

Elérhetőségek

Központi e-mail: [email protected]

Telefon: +3617842494

 

2. Általános információ

A weboldal fejlesztése során gondoskodtunk arról, hogy a lehető legkevesebb adatot gyűjtsük be Öntől. A weboldalunk elvileg meglátogatható bármilyen személyes adat megadása nélkül. A személyes adatok kezelésére csak akkor van szükség, ha Ön bizonyos szolgáltatások igénybevétele (pl. a kapcsolatfelvételi űrlap használata) mellett dönt. Ennek során minden esetben meggyőződünk arról, hogy csak a jogalapnak vagy az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően kezeljük személyes adatait. Betartjuk a 2018. május 25-étől érvényes Általános adatvédelmi rendelet (GDPR), illetve a vonatkozó alkalmazandó nemzeti jogszabályok, például a német szövetségi adatvédelmi törvény, a német szövetségi elektronikus médiára vonatkozó törvény és más különleges, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

 

3. Fogalommeghatározások

A GDPR-rel összhangban a jelen adatvédelmi szabályzatban használt kifejezések meghatározásai a következők:

 

személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása” a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

álnevesítés” a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása” az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

4. Hozzájárulás

Amikor meglátogatja weboldalunkat, időnként személyes adatokat gyűjtünk Önnel kapcsolatban. Ehhez az Ön hozzájárulására van szükségünk. Ezt elsősorban a kommunikáció során, a szolgáltatási területünkön végezzük, különösen a kapcsolatfelvételi űrlappal való kapcsolatfelvételkor, hírlevélre való feliratkozásakor, rendelési kérések végrehajtásakor, szolgáltatásaink (pl. a terhességi naptár vagy az előfizetési szolgáltatás) használatakor hajtjuk végre.

Hozzájárulási nyilatkozat

Az általunk biztosított űrlapok használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy begyűjtsük az Ön által megadott személyes adatokat, és a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeljük azokat. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan, ha elküldi nekünk a megfelelő nyilatkozatot. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy a hozzájárulása nélkül már nem fogja tudni használni a szolgáltatásunkat. A visszavonáshoz használja a fenti elérhetőségeket (ebben az esetben, kérjük, adja meg nevét, e-mail címét és postacímét).

5. A személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja

Az általunk kínált szolgáltatások jogszerűvé tétele, teljesítése vagy kezelése céljából kezelünk személyes adatokat, és ehhez jogalapként a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontját alkalmazzuk. Amennyiben megbízás alapján végzett adatkezelés részeként külső szolgáltatókat veszünk igénybe, az adatkezelés jogalapja a GDPR 28. cikke.

A személyes adatokat kizárólag a következő célokból gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:

               

Az adatfeldolgozás célja

Az adatfeldolgozás jogalapja ("miért szükséges az adatfeldolgozás")

kapcsolatfelvétel és az ehhez kapcsolódó kapcsolattartás

az Ön hozzájárulása alapján

a kérésének kezelése és az Ön által esetlegesen igényelt további tanácsadás biztosítása

az Ön hozzájárulása alapján

hírlevél küldése, előfizetési szolgáltatás

az Ön hozzájárulása alapján

annak biztosítása, hogy a weboldalunk a lehető leghatékonyabb és legérdekesebb módon jelenjen meg az Ön számára (pl. anonimizált kiértékeléssel)

jogos érdekek alapján

a szolgáltatásaink technikai megvalósítása

jogos érdekek alapján

regisztráció Weleda-felhasználóként; termékértékelésekben való részvétel

az Ön hozzájárulása alapján

nyereményjátékokban való részvétel

az Ön hozzájárulása alapján

Szükség esetén adjon hozzá további célokat

 

 

6. Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Csak akkor gyűjtünk be és kezelünk személyes adatokat, ha Ön azokat tudatosan, szabadon rendelkezésre bocsátja, pl. űrlapok kitöltésével vagy e-mailek küldésével. Ez kezdetben a következő adatokra terjed ki a megadott űrlapokon: 

Általános kapcsolattartási adatok:

Cím formája

Megszólítás

Keresztnév

Vezetéknév

Telefonszám

E-mail cím

Utca

Házszám

Irányítószám

Város

Kérés

Üzenet

Weleda-hírlevél:

Megszólítás

Keresztnév

Vezetéknév

E-mail cím

A terhességi hírlevél esetében: Szülés időpontja

Weleda-előfizetési szolgáltatás:

Megszólítás

Keresztnév

Vezetéknév

Telefonszám

E-mail cím

Utca

Házszám

Irányítószám

Város

Weleda-felhasználói fiók:

Megszólítás

Keresztnév

Vezetéknév

E-mail cím

Jelszó

Weleda-élményközpont/-események

Dátum

Létszám

Cég

Megszólítás

Titulus

Keresztnév

Vezetéknév

Kiegészítés

Telefonszám

E-mail cím

Utca

Házszám

Irányítószám

Város

Megjegyzések

Az Ön által megadott személyes adatok és azok tartalma kizárólag a mi és társult vállalkozásaink birtokában marad. Kizárólag az 5. szakaszban meghatározott célokból tároljuk és kezeljük adatait. Minden, a feltüntetett célokon túli felhasználáshoz az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges. Ugyanez vonatkozik az Ön adatainak harmadik feleknek való átadására vagy továbbítására is.

7. Általános naplófájlok

A kérést továbbító számítógép kapcsolati adatait (IP-cím), azt, hogy mely oldalainkat látogatja meg, a látogatásának dátumát és időtartamát, a használt böngésző- és operációsrendszer-típus azonosító adatait, a weboldalt, amelyről meglátogatott minket, és a sikeres hozzáférést ideiglenesen jegyzőkönyvfájlokban (naplófájlokban) rögzíti a webszerver. A weblapok technikai adminisztrációja és a statisztikai adatok anonim gyűjtése lehetővé teszi a Weleda-szolgáltatás elérésének vizsgálatát, illetve az adatvédelem és az adatbiztonság cégünkben való javítását célzó vizsgálatot, hogy végső soron az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét tudjuk biztosítani.

A szerver elemzési célokból tárolja a naplófájladatokat 12 hónapig a megadott összes személyes adattól elkülönítve, mielőtt törölné azokat.

8. Cookie-k (sütik)

Cookie-kat és hasonló technológiákat használunk, hogy személyre szabott online felületet tudjunk biztosítani Önnek. A cookie-jaink áttekintésében találhat további információt arról, hogy a Weleda hogyan használ cookie-kat és hasonló technológiákat.9. Közösségi beépülő modulok

A weboldal integrált közösségimédia- és közösségi megosztási funkciókkal rendelkezik. A weboldal felhasználóinak védelme érdekében azonban a Weleda úgy döntött, hogy Shariff-szkriptet használ.
A Weleda semmilyen személyes adatot nem rögzít a közösségi beépülő modulok segítségével, vagy magával azok használatával kapcsolatban. A Weleda az úgynevezett Shariff megoldást használja az adatok az Ön tudta nélkül USA-beli szolgáltatóknak való továbbításának megelőzésére. Ez a megoldás garantálja, hogy eleve ne is kerüljön semmilyen személyes adat az egyes közösségi beépülő modulok szolgáltatóihoz, amikor meglátogatja a weboldalt. Csak akkor kerülhetnek adatok az adott szolgáltatóhoz és tárolhatók ott, ha az egyik közösségi beépülő modulra kattint.

A Shariff megoldással kapcsolatban annak szolgáltatója, a Heise Medien GmbH & Co. KG weblapjain találhat további információt:
www.heise.de

 

10. Hírlevél

Amikor feliratkozik az e-mailes hírlevélre, meg kell adnia a megszólítását, a nevét, illetve azt az e-mail címet a Weleda számára, amelyre szeretné megkapni a hírlevelet. Minden más információt önkéntesen adhat meg, és ezeket az Ön személyes megszólítására használjuk, illetve ezek alapján tudjuk személyre szabni a hírlevelet és megválaszolni kérdéseit az e-mail címen.

Ha ezen a weboldalon feliratkozik a hírlevélre, a Weleda kizárólag erre a célra használja fel a megadott adatokat, illetve arra, hogy tájékoztassa a szolgáltatással vagy az arra való regisztrációval kapcsolatos lényeges körülményekről. A Weleda az APSIS külső szolgáltatónak továbbítja ezeket az adatokat a hírlevelek kiküldésének kezelése és megvalósítása céljából. A Weleda a megbízás alapján végzett rendelésfeldolgozási folyamatra vonatkozó megállapodást kötött az APSIS-sel, az e-mail marketingszolgáltatójával. Ez garantálja, hogy az említett szolgáltató minden szempontból megfelel a német adatvédelmi törvények szigorú előírásainak a hírlevelek kiküldésének kezelése és megvalósítása során. Ez emellett azt is biztosítja, hogy az Ön adatai kizárólag az EU-ban legyenek tárolva, magas szintű védelemmel ellátva. Az Ön adatait nem tároljuk az EU-n kívüli szervereken.

A hírlevél kézbesítéséhez érvényes e-mail cím szükséges. A rendszer emellett a hírlevélre való feliratkozáshoz használt IP-címet és a hírlevél megrendelésének dátumát is tárolja. Ezek az adatok bizonyítékként szolgálnak a Weleda számára visszaélés esetén, vagy abban az esetben, ha ismeretlen e-mail címet regisztrálnak a hírlevélre. Emellett annak elkerülése érdekében, hogy az e-mail címeket helytelenül adják meg harmadik felek a Weleda levelezőlistáján, a Weleda „kettős jóváhagyási” folyamatot alkalmaz. E folyamat során a feliratkozást követően egy visszaigazoló e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail címre. Csak akkor fogja megkapni a kívánt e-mailes hírlevelet, ha az e-mailben megadott hivatkozásra kattintva megerősíti feliratkozását. A folyamat részeként rögzítjük a hírlevél megrendelését, a visszaigazoló e-mail elküldését és a feliratkozás megerősítésének megérkezését.

Az adatok és az e-mail címe tárolásához, illetve annak hírlevél kiküldéséhez történő felhasználásához való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan. A Weleda minden hírlevélben biztosít egy hivatkozást, mellyel elvégezheti az említett visszavonást. A visszavonásra irányuló kérését írásban is elküldheti az impresszumban felsorolt elérhetőségekre.

11. Termékértékelések

A weboldalon kozmetikai termékeket értékelhet. Az értékelés rögzítésekor azon a teljes keresztneve és a vezetékneve kezdőbetűje jelenik meg. Ennek megfelelően egy felhasználói fiók létrehozásához és/vagy a bejelentkezéshez meg kell adnia a keresztnevét, a vezetéknevét és az e-mail címét. A teljes keresztnevéből és a vezetékneve kezdőbetűjéből álló álnevet beilleszti a rendszer az értékelés szerzőjeként, az ahhoz tartozó azonosító adatok pedig csak a rendszergazda számára ismertek.

12. Weleda-terméktesztelők

Ha Önt kiválasztották Weleda-terméktesztelőnek, tároljuk a postacímét, illetve a vezeték- és keresztnevét. A postacímét kizárólag a tesztelendő termékek, illetve adott esetben a főnyeremény Önnek való elküldésére használjuk.

13. Nyereményjátékok a Facebookon

A nyereményjátékok időtartamáig tároljuk a személyes adatokat az esetleges nyeremények kézbesítése céljából. Az adatokat töröljük, amint a nyereményjáték véget ér. Egyes egyedi esetekben az adatokat külső szolgáltatóknak továbbítjuk. A résztvevő a [email protected] címen való kapcsolatfelvétellel bármikor visszavonhatja a tároláshoz való hozzájárulását, és ezzel visszaléphet a részvételtől.

A résztvevő emellett elfogadja, hogy az érintett nyereményjátékok esetében a jóváhagyásunkat követően közzétehetik az általuk feltöltött fényképet vagy termékértékelést a nyereményjátékkal illetve az esetlegesen odaítélt díjjal összefüggésben, a teljes keresztnevük és a vezetéknevük első betűjének megadásával a Weleda weboldalán vagy a Weleda Facebook- vagy Instagram-oldalán. Maga a résztvevő felelőssége, hogy az általa feltöltött fényképek jogszerűek legyenek, különös tekintettel a képek tulajdonjogára. A Weleda fenntartja a jogot arra, hogy ne hagyja jóvá a nyilvánvalóan jogellenes tartalmú fényképeket és szövegeket (az ilyen fényképeket nem mutatják be nyilvánosan, vagy azokat kizárják a nyereményjátékból).

14. Harmadik felektől származó tartalmak és szolgáltatások integrációja

A weboldalunk más szolgáltatóktól származó tartalmakat és szolgáltatásokat használ. Ilyenek például a Google Maps és a YouTube által szolgáltatott térképek, illetve videók. Az IP-címet továbbítani kell annak biztosítása érdekében, hogy ezek az adatok hozzáférhetők és megjeleníthetők legyenek a felhasználó böngészőjében. Így tehát a szolgáltatók (a továbbiakban: „külső szolgáltatók”) felhasználják a felhasználó IP-címét.
Bár arra törekszünk, hogy olyan külső szolgáltatókat alkalmazzunk, amelyek csak a tartalmak szolgáltatásához használják fel az IP-címet, nincs befolyásunk arra, hogy az IP-címet tárolják-e vagy sem. Ez többek között statisztikai célokból történhet. Ha a tudomásunkra jut, hogy az IP-címet tárolják, erről értesítjük Önt.

A Google Analytics használata

A weboldal alkalmazza a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) által szolgáltatott webanalitikai szolgáltatást.

A Google Analytics is használ cookie-kat, azaz az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat, melyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Az információkat, melyeket a cookie kinyer az Ön weboldalhasználatáról, általában a Google egy USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.  

Weboldalunkon be van kapcsolva az IP-anonimizálás, ami azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google előzetesen lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban, illetve más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró államokban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-címet továbbítják a Google egy USA-beli szerverére, és ott rövidítik le azt. Ezekben a kivételes esetekben a GDPR 6. cikk 1. szakaszának megfelelően ezen adatkezelés jogalapját a felhasználói viselkedés optimalizálási és marketingcélokból való statisztikai elemzéséhez fűződő jogos érdekünk képezi.

A Google arra használja ezen információkat a mi nevünkben, hogy kiértékelje az Ön weboldalhasználatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon elvégzett tevékenységekről, illetve a weboldal és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson nekünk, mint a weboldal üzemeltetőjének. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-címet nem kapcsoljuk össze más Google-től származó adatokkal.
A böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását; azt azonban vegye figyelembe, hogy ekkor előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem lesznek teljes egészében használhatók.

A következő hivatkozáson elérhető beépülő böngészőmodul letöltésével és telepítésével azt is megakadályozhatja, hogy a Google begyűjtse az adatokat, melyeket a cookie kinyer az Ön weboldalhasználatával kapcsolatban (beleértve az IP-címét), és feldolgozza ezeket az adatokat: Beépülő Google-böngészőmodul.

Az USA-beli székhelyű Google LLC rendelkezik az EU és az USA közötti „Adatvédelmi pajzs” adatvédelmi keretrendszer minősítésével, ami garantálja az EU-ban alkalmazott adatvédelmi szintnek való megfelelést.
További tudnivalók az információk a Google Analytics szolgáltatásban való felhasználásával kapcsolatban: Adatok a Google Analytics szolgáltatásban
A Google Adatvédelmi irányelveit itt találhatja meg: A Google adatvédelmi irányelvei

A DoubleClick használata

A weboldal alkalmazza a DoubleClick by Google nevű online marketingeszközt, melynek üzemeltetője a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („DoubleClick”).
A DoubleClick cookie-k használatával helyez el a felhasználó számára releváns hirdetéseket, javítja a kampányok teljesítményére vonatkozó jelentéseket, illetve megakadályozza, hogy a felhasználók számára újra és újra ugyanazok a hirdetések jelenjelek meg. A Google egy cookie-azonosítóval rögzíti, hogy melyik böngészőben mely hirdetések lettek elhelyezve, és így képes megakadályozni azok ismételt megjelenítését. Az adatkezelés jogalapját a weboldalunk optimális marketingjéhez fűződő jogos érdekünk képezi, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontjának megfelelően.

A DoubleClick emellett a reklámkérelmekhez kapcsolódó úgynevezett konverziókat is képes rögzíteni a cookie-azonosítók használatával. Ezek azt jelölik, amikor a felhasználó lát egy DoubleClick-hirdetést, majd később ugyanabban a böngészőben megnyitja a hirdető weboldalát és vásárol azon valamit. A Google állítása szerint a DoubleClick-cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat.
A marketingeszköz használatából kifolyólag az Ön böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot alakít ki egy Google-szerverrel. Nincs befolyásunk arra, hogy a Google ezen eszköz használatával milyen adatokat gyűjt be, és azokat hogyan használja fel a továbbiakban, ezért tájékoztatjuk az ezzel kapcsolatos ismereteinkről: A DoubleClick-integráció tájékoztatja a Google-t arról, hogy Ön megnyitotta az online jelenlétünk kapcsolódó részét, vagy rákattintott az egyik hirdetésünkre. Ha regisztrálva van egy Google-szolgáltatásban, a Google hozzá tudja rendelni a látogatását a fiókjához. A szolgáltató még akkor is kiderítheti az Ön IP-címét és tárolhatja azt, ha nincs is regisztrálva a Google-nél és/vagy nincs bejelentkezve.

Ha szeretné letiltani ezt a nyomon követési folyamatot, a böngésző www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads tartományból származó cookie-k letiltására vonatkozó beállításainak módosításával kikapcsolhatja a konverziók nyomon követésére szolgáló cookie-kat. A cookie-k törlésekor ez a beállítás is törlődik. Másik lehetőségként elolvashatja a Digital Advertising Alliance (Digitális Hirdetési Szövetség) tájékoztatását a cookie-k használatáról a www.aboutads.info címen, és ennek megfelelően módosíthatja a beállításait. Végül, módosíthatja a böngészője beállításait úgy, hogy az tájékoztassa a cookie-k használatáról, és Ön eldönthesse, hogy egyenként fogadja el őket, bizonyos esetekben fogadja el őket, vagy pedig általánosságban letiltja őket. Ha elutasítja a cookie-k fogadását, a weboldalunk funkcionalitása korlátozott lehet.

Az USA-beli székhelyű Google LLC rendelkezik az EU és az USA közötti „Adatvédelmi pajzs” adatvédelmi keretrendszer minősítésével, ami garantálja az EU-ban alkalmazott adatvédelmi szintnek való megfelelést.
A DoubleClick by Google adatvédelmi rendelkezéseiről a következő weboldalon tájékozódhat bővebben: www.google.hu/policies/privacy

 

A Google reCaptcha használata

A weboldalon a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) által szolgáltatott reCAPTCHA funkciót is alkalmazzuk. A funkció elsősorban annak meghatározására szolgál, hogy a bemenetek egy természetes személytől származnak, vagy pedig nem helyénvaló módon gépi vagy automatizált feldolgozással készültek. A szolgáltatás részét képezi az IP-cím és azon további adatok Google-nek való elküldése, melyek a Google számára szükségesek a reCAPTCHA szolgáltatáshoz. Ennek jogalapját az internetes tevékenységek egyéni szándékainak meghatározásához, illetve a visszaélések és a kéretlen levelek elkerüléséhez fűződő jogos érdekünk képezi, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontjának megfelelően.

Az USA-beli székhelyű Google LLC rendelkezik az EU és az USA közötti „Adatvédelmi pajzs” adatvédelmi keretrendszer minősítésével, ami garantálja az EU-ban alkalmazott adatvédelmi szintnek való megfelelést.
A Google reCAPTCHA szolgáltatásról és a Google adatvédelmi irányelveiről a következő címen tájékozódhat bővebben: www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 

A Google Térkép használata

A weboldalon a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) által szolgáltatott Google Térképet (annak API-ját) is alkalmazzuk. A Google Térkép egy webszolgáltatás, amely interaktív térképeket jelenít meg a földrajzi információk vizuális reprezentációinak megjelenítése céljából. A szolgáltatással az Ön saját tartózkodási helyét jelenítjük meg, és megkönnyítjük, hogy eljusson hozzánk.

Amikor megnyitja az integrált Google Térképet tartalmazó aloldalakat, a weboldal a weboldalhasználatával kapcsolatos információkat (például az Ön IP-címét) küld a Google USA-beli szervereire, ahol azokat tárolják. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy be van-e jelentkezve egy Google által biztosított felhasználói fiókba, vagy nincs felhasználói fiókja. Ha be van jelentkezve a Google szolgáltatásaiba, az adatait közvetlenül hozzárendelik a fiókjához. Ha nem szeretné, hogy ezeket hozzárendeljék a Google-profiljához, a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A Google felhasználói profilok formájában tárolja adatait (még a be nem jelentkezett felhasználók esetében is), és kiértékeli azokat. A GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontjának megfelelően minden ilyen kiértékelés jogalapja a Google személyre szabott hirdetések elhelyezéséhez, piackutatáshoz és/vagy a weboldala igényalapú kialakításához fűződő jogos érdeke. Önnek jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen. Ezen jogának gyakorlásához fel kell vennie a kapcsolatot a Google-lel.

Az USA-beli székhelyű Google LLC rendelkezik az EU és az USA közötti „Adatvédelmi pajzs” adatvédelmi keretrendszer minősítésével, ami garantálja az EU-ban alkalmazott adatvédelmi szintnek való megfelelést.
Ha nem egyezik bele abba, hogy az adatait a Google Térkép használatával összefüggésben továbbítsák a Google-nek a jövőben, teljes egészében leállíthatja a Google Térkép webszolgáltatást úgy, hogy kikapcsolja a JavaScript-alkalmazást a böngészőjében. Ekkor a Google Térkép és a weboldalon megjelenített térkép többé nem lesz használható.

A Google használati feltételeit a következő címen tekintheti meg: https://policies.google.com/terms. A Google Térképre vonatkozó további feltételeket a következő címen találhatja meg: https://www.google.com/intl/hu_HU/help/terms_maps.html
Az adatvédelemről a Google Térkép használatával összefüggésben a Google weboldalán („A Google adatvédelmi irányelveiben”) találhat részletes információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

 

 

Újracélzási eszközök használata

A weboldalunkon, a https://www.weleda.de/ címen úgynevezett újracélzási technológiát alkalmazunk. Újracélzással kategorizáljuk a weboldal felhasználóit felhasználói csoportokba. Ezután a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó személyre szabott hirdetésekkel szólítjuk meg a weboldal látogatóit más weboldalakon vagy alkalmazásokban a felhasználói csoporttól függően.
Ehhez a következő termékeket alkalmazzuk, melyeket szolgáltatók biztosítanak a számunkra:

A „Facebook Custom Audience” (egyéni célközönség) és a „Facebook Pixel” (Facebook-képpont)

A „Facebook Custom Audience” (egyéni célközönség) és a „Facebook Pixel”  (Facebook-képpont) a Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland („Facebook”) terméke. A weboldalunkon egy Facebook által biztosított Facebook-képpontot alkalmazunk, mely közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. Következésképpen a Facebook szerverére továbbítva lesz a tény, hogy meglátogatta a weboldalunkat. A Facebook ezt az információt hozzárendeli az Ön személyes Facebook-felhasználói fiókjához, ha rendelkezik ilyen fiókkal és abba be van jelentkezve. Ha más olyan weboldalakra látogat el, amelyek facebookos egyéni célközönséget vagy Facebook-képpontot használnak, ezek az információk is hozzá lesznek rendelve a felhasználói fiókjához. Az azonban számunkra nem ismert, hogy Ön milyen más weboldalakat látogat meg. Ha Ön nem Facebook-felhasználó, vagy nincs bejelentkezve a Facebookra, amikor meglátogatja a weboldalunkat, a weboldalunkon tett látogatása nem lesz hozzárendelve a Facebook-felhasználói fiókjához.

Az adatai a Facebooknál való védelméről a Facebook adatkezelési szabályzatában találhat további információt, a következő címen: www.facebook.com/about/privacy. Elsősorban kezelheti a Facebook használata során Ön által megosztott tartalmakat és információkat a „Tevékenységnapló” eszközzel, vagy letöltheti azokat az „Adatok letöltése” eszközzel.

A „Google AdWords User Lists” (felhasználólisták) és a „Google Dynamic Remarketing” (dinamikus remarketing)

A „Google AdWords User Lists” (felhasználólisták) és a „Google Dynamic Remarketing” (dinamikus remarketing) a Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google”) terméke. A weboldalunkon egy Google által biztosított képpontot alkalmazunk, mely közvetlen kapcsolatot létesít a Google szervereivel. Következésképpen a Google szerverére továbbítva lesz a tény, hogy meglátogatta a weboldalunkat. A Google egy egységes azonosítóval kapcsolja össze ezt az információt, mely az Ön végponti eszközén van tárolva cookie formájában, vagy azt az Ön végponti eszköze biztosítja (okostelefonokon ez a „hirdetési azonosító”). Ha más olyan weboldalakra látogat el, amelyek szintén a Google AdWords felhasználólistáit vagy a Google dinamikus remarketingjét használják, ezek az információk is össze lesznek kapcsolva az egységes azonosítóval. Az azonban számunkra nem ismert, hogy Ön milyen más weboldalakat látogat meg.

Elutasítás

Az újracélzási eszközök a weboldalunkon való használatát bármikor elutasíthatja, egy vagy több eszközre vonatkozóan.
Ehhez kérjük, használja a cookie-beállításokat.

Minden eszközhöz tárolunk egy elutasítási cookie-t az Ön végponti eszközén, mely korlátlan ideig érvényes. Ha több különböző végponti eszközön használja a weboldalunkat, az újracélzási eszközök használatát minden egyes végponti eszközön el kell utasítania, mivel nem tudunk több végponti eszközt hozzárendelni az egyéni látogatókhoz. Az elutasítással leállítja a leírt képpontok integrációját, így nem folyik adatcsere a Facebookkal és a Google-lel.
A személyre szabott hirdetéseket közvetlenül a hirdetési hálózatoknál is kikapcsolhatja. Ezzel kapcsolatban közvetlenül a Google és a Facebook weblapján találhat további információt.

Az Olapic használata

Az Olapic platformot a felhasználók által létrehozott tartalmak a weboldalon való megjelenítésére használjuk. További információt az Olapic általános szerződési feltételeiben találhat: tos.olapic.com/weleda-de

 

15. Adatbiztonság

Sajnos az információk interneten keresztüli továbbítása soha nem 100%-ig biztonságos, így nem tudjuk garantálni a weboldalunkra az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.
Ugyanakkor technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk a weboldalunk az adatainak elvesztése, megsemmisülése, illetve azok illetéktelen személyek általi elérése, módosítása és megosztása elleni védelmét.
Nevezetesen, személyes adatait titkosított formában továbbítjuk. Erre a célra az SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) kódolási rendszert használjuk. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan tökéletesítjük a technológiai fejlesztéseknek megfelelően.

16. Az érintettek jogai

Amennyiben Ön a GDPR 4. cikk 1. bekezdésében meghatározott érintettnek minősül, a GDPR értelmében Önt a következő jogok illetik meg a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A felsorolt jogokra vonatkozó jogi szöveg a következő címen található meg:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/hu/pdf

A helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikkének feltételei értelmében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését kérje az adatkezelőtől. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön arra is jogosult, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

A GDPR 17. cikkének feltételei értelmében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kérje az adatkezelőtől, feltéve hogy a GDPR 17. cikkében megadott indokok valamelyike fennáll, és az adatkezelés nem elengedhetetlen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikkének feltételei értelmében Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje az adatkezelőtől, feltéve hogy a GDPR 18. cikkében megadott feltételek valamelyike teljesül.

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikkének feltételei értelmében Ön jogosult arra, hogy hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, feltéve hogy a GDPR 20. cikkében megadott feltételek valamelyike teljesül.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a nekünk személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását a jövőre vonatkozóan. Kérjük, visszavonását a fentebbiekben megadott elérhetőségekre küldje el.

A tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikkének feltételei értelmében Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben ténylegesen teljesülnek a tiltakozás feltételei, a továbbiakban nem kezelhetjük az adatokat.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatoktól függetlenül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR feltételeit.

17. Az Ön személyes adatainak továbbítása

Az Ön személyes adatainak továbbítsa a következőképpen történik.
A weboldalt egy külső szolgáltató üzemelteti Németországban. Ez a weboldal működtetéséhez és a meglévő használati szerződés indoklásához, teljesítéséhez és megvalósításához szükséges, és az Ön hozzájárulása nélkül is történhet.
Az adatokat ezután akkor is továbbítjuk, ha erre jogosultak, vagy jogszabályi rendelkezések és/vagy más hatóságok vagy bíróságok végzései értelmében kötelesek vagyunk. Ez különösen a büntetőeljárások lefolytatása, vészhelyzeti segítségnyújtás vagy szellemi tulajdonjogok érvényesítése céljából való közzétételt foglalhatja magába.

Amennyiben adatait a szükséges mértékben továbbítjuk a szolgáltatónak, az csak a feladatainak ellátásához szükséges mértékben fog hozzáférni az Ön személyes adataihoz. Ezek a szolgáltatók kötelesek a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek, különösen a GDPR-nek megfelelő módon kezelni az Ön személyes adatait.

A fentebbiekben ismertetett körülményektől eltekintve nem továbbítjuk adatait harmadik feleknek az Ön hozzájárulása nélkül. Különösképpen nem továbbítunk semmilyen személyes adatot harmadik országbeli entitásoknak vagy nemzetközi szervezeteknek.

18. A személyes adatok tárolásának időtartama

A tárolás időtartamát figyelembe véve azonnal töröljük a személyes adatokat, amint azok tárolása nem szükséges azok eredeti céljának teljesítéséhez, és már minden jogszabályban rögzített megőrzési időszak hatályát vesztette. A jogszabályban rögzített megőrzési időszakok adják a legfőbb kritériumot a személyes adatok végleges tárolási időtartamára vonatkozóan. Az időtartam lejártával a megfelelő adatokat rutinszerűen töröljük. Amennyiben megőrzési időszakok érvényesek az adatokra, a kezelést azok zárolásával korlátozzuk.

19. Az érintett általi személyesadat-szolgáltatásra vonatkozó megjegyzés

Szeretnénk megragadni a lehetőséget arra, hogy értesítsük arról, hogy a személyes adatok szolgáltatása bizonyos körülmények között jogszabályi követelmény (pl. a fizetési adatok megadása a számlázott szolgáltatások kifizetéséhez), vagy szerződéses megállapodásokból fakadhat. A weboldalon kínált szolgáltatások teljes körű használatához megfelelő használati szerződést (általános használati feltételek) kell kötnie velünk regisztráció útján. Ezen megállapodás teljesítéséhez meg kell adnia nekünk bizonyos személyes adatokat (pl. felhasználónév, e-mail cím), melyeket e megállapodás teljesítésének részeként kezelünk. Ha nem közli velünk (bocsátja a rendelkezésünkre) ezeket a személyes adatokat, az lehetetlenné teszi az Önnel kötött megállapodás teljesítését, ha pedig csak egy részük van megadva, nem tudunk teljes egészükben biztosítani szolgáltatásainkat.

20. Hivatkozások és linkek 

Ha a weboldalunkon hivatkozott weblapokat nyit meg, előfordulhat, hogy újból meg kell adnia olyan adatokat, mint például a neve, a címe, az e-mail címe, a böngésző beállításai stb. A jelen adatvédelmi szabályzat nem szabályozza a személyes adatok harmadik felek általi gyűjtését, közzétételét, illetve kezelését.

A külső szolgáltatóknak eltérő rendelkezéseik lehetnek a személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és használatára vonatkozóan. Ezért azt tanácsoljuk, hogy külső weboldalak meglátogatásakor tájékozódjon a személyesadat-kezelési gyakorlatukról, mielőtt személyes adatokat adna meg.

21. Az adatvédelmi szabályzat módosításai

Folyamatosan fejlesztjük a weboldalunkat, hogy egyre jobb minőségű szolgáltatást tudjunk nyújtani Önnek. A jelen adatvédelmi szabályzatot folyamatosan naprakészen tartjuk, és átdolgozzuk, ha és amikor ez szükségessé válik.
Természetesen a jelen adatvédelmi szabályzat minden módosítása előtt kellő időben értesítjük Önt. Ezt megtehetjük például egy, az Ön által megadott e-mail címre elküldött e-mailben. Amennyiben további hozzájárulást kell adnia ahhoz, hogy kezeljük az adatait, természetesen ezt beszerezzük Öntől, mielőtt bármilyen módosítás érvénybe lépne.
Adatvédelmi rendelkezéseink legújabb verzióját bármikor elérheti online a következő címen: www.weleda.hu/privacy-policy.

22. Adatvédelmi tisztviselő

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel

A weboldalt az ECONESS Global Kft. üzemelteti

Székhely: 1113 Budapest, Rőf utca 9-13.

Adószám: 27093162-2-43

Cégbejegyzés kelte és száma: 2019.10.16. 01-09-348995

Statisztikai számjel: 27093162-4645-113-01

Bejegyző bíróság: Bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság. Magyarország

Ügyvezető: Kiss Zoltán

 

Elérhetőségek

Központi e-mail: [email protected]

Telefon: +3613727272